PRESIDENT

R.Gandhi, Rameswaram.

SECRETARY

S.Abdul Kalam, Rameswaram.

TREASURER

M.Abdul Rahman, Rameswaram.

ADVISER

G.S.Janarthanan, Thirunelveli.

VICE-PRESIDENT

S.M.Jahabardeen, Rameswaram.

JOINT-SECRETARY

N.T.Avul Ansari, Rameswaram.

LEGAL ADVISER

N.Raja Senthoor Pandian, Advocate, Chennai.

ACTION COMMITTEE

Y.K.Shukla, New Delhi.

M.Selvaraj, New Delhi.

Abdul Nawab, Kalkatta.

Suresh Chand, Mathura.

Thikkeswar Sahoo, Puri.

B. Shajahan, Chennai.

R.R.Shanmugam, Chennai.

A.H.Abdul Kadar, Cuddalore.

B.M. Kasim, Cuddalore.

J. Syed Sali, Cuddalore.

K.RajaMohamed

A.M.B.Azeez, Kilakkarai.

A.J.Jamal Ashraf, Kilakkarai.

M.K.Goswami, Gujarat.

Mahroof Virji, Mumbai.

Karekar, Goa.

Ganesh, Haridwar.

Ashis Thyagi, Tutucorin.

U.Muniyasami, Tutucorin.

J.Shahul Hameed, Tutucorin.

S.M.Mohamed Nurullah, Rameswaram

S.S.B Seeni Ibramsha,Rameswaram.

P.I. Bhadurudeen, Pamban.

P.Kumaresan, Kanyakumari.

U.Manikandan, Kanyakumari.

K.T.Thampuran, Kanyakumari.